بخش دانلود

در زیر میتوانید فایل های مربوط به سمینار را دانلود کنید.

Idea
راهنمای نگارش مقاله
Idea
فرم تقاضانامه صنعتی
Idea
فونت ها
Zip
Idea
راهنمای ثبت نام
PDF