فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در بازار سرمایه
مهلت ثبت نام در کنفرانس به پایان رسیده است.

دانشگاه صنعتی سیرجان کیلومتر 2 جاده بافت

همایش تخصصی

فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در بازار سرمایه  
با حضور مدیران ارشد بازار سرمایه