ایده شو
مهلت ثبت نام در کنفرانس به پایان رسیده است.

دانشگاه صنعتی سیرجان

ایده شو با محوریت اشتغال وجهش تولید با موضوعات کشاورزی، صنعت، محیط زیست و خدمات شهری

کشاورزی

صنعت

محیط زیست

خدمات شهری

مهلت ارسال ایده : 10/05/1399

پایش اولیه ایده ها : 17/05/1399

اختتامیه مجازی : 22/05/1399