سمینار ارايه راهکارهای مدیریتی

سمینار ارايه راهکارهای مدیریتی

دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار میکند

بیشتر بخوانید

کنفرانس ملی فرصت ها و چالش های توسعه آهن و فولاد

کنفرانس ملی فرصت ها و چالش های توسعه آهن و فولاد

دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار میکند

بیشتر بخوانید